Varianta de examen pentru Limba si literatura romana

SUBIECTUL I (30 de puncte) ? Varianta 088
Scrie, pe foaia de examen, r?spunsul la fiecare dintre urm?toarele cerin?e, cu privire la textul
de mai jos:
De ce s? auzim ?i de ce s? avem urechi pentru auz?
Atât de p?c?to?i s? fim noi încât s? fim nevoi?i
s? avem
speran?e, pentru frumuse?e
?i pentru duio?ie, ochi
?i pentru alergare, picioare?
Atât de neferici?i s? fim noi
încât s? trebuiasc? s? ne iubim.
Atât de nestabili s? fim noi,
încât s? trebuiasc? s? ne prelungim
prin na?tere
triste?ea noastr? urât?
?i dragostea noastr? înfrigurat??
(Nichita St?nescu, Nedreptate)
1. Scrie dou? expresii/ locu?iuni care con?in cuvântul ureche. 2 puncte
2. Motiveaz? folosirea virgulei în versurile „?i pentru duio?ie, ochi/
?i pentru alergare, picioare?”. 2 puncte
3. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al sentimentelor. 2 puncte
4. Precizeaz? m?sura primului vers al poeziei. 4 puncte
5. Comenteaz? semnifica?ia uneia dintre interoga?iile din poezie. 4 puncte
6. Prezint? antiteza pe baza c?reia este structurat textul poetic dat. 4 puncte
7. Motiveaz?, prin eviden?ierea a dou? caracteristici prezente în text, încadrarea poeziei
în lirismul subiectiv. 4 puncte
8. Comenteaz?, în 6 – 10 rânduri, versurile 7 – 13, prin eviden?ierea rela?iei
dintre ideea poetic? ?i mijloacele artistice. 4 puncte
9. Prezint? semnifica?ia titlului, în rela?ie cu textul dat. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) ? Varianta 095
Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre timp, pornind de la ideea exprimat?
în urm?toarea afirma?ie: „Timpul se schimb?. Trebuie s? ne schimb?m ?i noi cu dânsul”. (E. Lovinescu,
Opere)
Aten?ie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
– s? respec?i construc?ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprim?rii unei aprecieri; 6 puncte
– s? ai con?inutul ?i structura adecvate argument?rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa?? de
ideea exprimat? în afirma?ia dat?, enun?area ?i dezvoltarea corespunz?toare a dou? argumente
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte
– s? respec?i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie ?i
de punctua?ie). 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) ? Varianta 001
Scrie un eseu de 2 – 3 pagini, despre particularit??ile basmului cult, prin referire la o oper? literar?
studiat?. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urm?toarele repere:
– precizarea a dou? caracteristici ale speciei literare basm, existente în opera literar? studiat?;
– prezentarea, prin referire la basmul cult studiat, a patru elemente de construc?ie a subiectului ?i/ sau
ale compozi?iei (de exemplu: ac?iune, secven?? narativ?, conflict, rela?ii temporale ?i spa?iale,
construc?ia personajelor, incipit, final, perspectiv? narativ?, tehnici narative etc.);
– eviden?ierea rela?iilor dintre dou? personaje reprezentative pentru basmul cult ales;
– exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflect? o idee sau tema în
basmul cult pentru care ai optat.
Not?! Ordinea integr?rii reperelor în cuprinsul lucr?rii este la alegere.
Pentru con?inutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerin??/ reper); pentru
redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare
– 3 puncte; abilit??i de analiz? ?i de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctua?ia – 2
puncte; a?ezarea în pagin?, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acord?rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s? aib? minimum 2 pagini.

Alin Pandaruhttps://pandutzu.com
Blogger din 2007, berbec, iubitor de muzica live, biciclist, maratonist cu acte-n regula, fotograf de concerte si, mai nou, daily vlogger!

Latest articles

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.